เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3204-2005

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์

๒. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

๒. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา