homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นางสาว ณัฐวรรณ สายฟ้าแลบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2190

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

อ 21101         ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                     ภาคเรียนที่ 1           เวลา    60     ชั่วโมง

 

 

                                ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง    คำขอร้อง ให้คำแนะนำ       คำชี้แจง จากเรื่องที่ฟังและอ่าน     อ่านออกเสียง   ข้อความ   ประโยค   บทสนทนา  นิทาน บทร้อยกรองสั้น ๆ    พร้อมทั้งบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย      ใช้ภาษาอังกฤษสนทนา    แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   สถานการณ์ต่างๆ   พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    พูดแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือพร้อมทั้งตอบรับ ปฏิเสธโดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาททางสังคม     ถูกต้องตามกาลเทศะ    พูดและเขียนจากข้อมูลที่ได้ฟัง และอ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคำของตนเอง   บรรยายเกี่ยวกับตนเอง และลืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ     อ่าน   เลือกหัวเรื่อง    บอกรายละเอียด   ค้นคว้า  รวบรวม   ข้อมูลต่าง ๆ   แสดงความคิดเห็น   พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ        บรรยายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวันสำคัญ เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมของไทย   

                เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ   ใฝ่เรียนรู้   มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

1.1   ม 1/1 ,  ม 1/2  ,  ม 1/3  ,  ม 1/4            

1.2   ม 1/1 ,  ม 1/2  ,  ม 1/3  ,  ม 1/4 , ม 1/5  

1.3   ม 1/1 ,  ม 1/2  ,  ม 1/3 

ต 2.1   ม 1/1 ,  ม 1/2  ,  ม 1/3 

ต 2.2   ม 1/1 ,  ม 1/2  

ต 3.1   ม 1/1

ต 4.1   ม 1/1     

ต 4.2   ม 1/1     

รวม  20  ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)