ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ราชวิถี/ อ.อาภาภรณ์