ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ราชวิถี/ อ.อาภาภรณ์