ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ประโยคและข้อความที่ใช้บรรยาย เกี่ยวกับตนเองและชีวิตประจำวัน