เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ชื่อวิชา 2204 8501 วิชาโครงการ * - * - 4

2. จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการ

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามขั้นตอนกระบวนการ

3. เพื่อให้มีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการทําโครงการ

3. มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการการวางแผนจัดทําโครงการ

2. วางแผนจัดทําโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ

3. ดําเนินโครงการตามแผนงานและขั้นตอนกระบวนการ

4. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

4. คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นําเสนอแผนงานโครงการดําเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนําเสนอผลงานโครงการ