โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานวิจัย spss

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานี้