โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานวิจัย spss

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานี้