เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้น ม.3/2 ปี 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ระดับชั้น ม.3 นี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ classstart มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ถ้าเกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนก็จะพัฒนาการใช้งานและเผยแพร่ต่อไป ครูผู้สอนหวังว่านักเรียนในชั้นเรียนนี้จะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ classstart ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดด้วย