ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2/2559
ผู้สอน

นางสาว สาวิณี บุญผลึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22004

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ชื่อวิชา 2001-0001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 2 หน่วยกิต

2.จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนัก

งานสำนักงานการใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

2.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างแลระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์จัดทำเอกสารตารางทำการและนำเสนอผลงานสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศมีกิจนิสัยในการ

ทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทนประณีต รอบคอบและปลอดภัย

3. มาตรฐานรายวิชา

1.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ

2.จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

3.สร้างตารางทำการเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมตารางทำการ

4.สร้างสไลด์นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมการนำเสนอ

5.สืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตและรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณเช่นต้นทุนราคาสินค้าบัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมนำเสนองานเน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหวการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

5. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

5.1สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค70 : 30

5.2คะแนนระหว่างภาค ประกอบด้วย

คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ20

ชิ้นงาน/แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ30

สอบปฏิบัติกลางภาค ร้อยละ20

สอบปฏิบัติปลายภาค ร้อยละ30


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.