เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วัฒนธรรมอาเซียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ที่มาคำศัพท์ และที่มาของAFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย