เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ปวช 3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ