เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ4 (อ 32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะโหมด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภูวนาจ บัวชุม

โรงเรียนตะโหมด

เป็นวิชาที่มีความเน้นเนือหาในการส่งเสริมฟังพูดอ่านและเขียนในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล