ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง