ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง