การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
ผู้สอน

วีนา ยอดทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22131

สถานศึกษา
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 3204-2103 ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ (Website Development in Business)

(2-2-3) 3 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เขาใจในการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

2. พัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทํางานของบริการเว็บบนระบบอินเทอรเน็ต (World Wide

Web) การพัฒนาเว็บไซตแบบ Dynamic ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บดวยโปรแกรมอื่น ๆ การติดตั้ง

การบํารุงรักษาระบบ และจัดทําคูมือกรณีศึกษา

การวัดผลประเมินผล

ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบฯ คิดเป็น คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค =…80..% : ....20....%

1. ประเมินระหว่างภาค 80 คะแนน

คุณธรรมและจริยธรรม 20

ปฏิบัติงาน/แบบทดสอบ 40

สืบค้นข้อมูลและรายงาน 20

2. คะแนนปลายภาค 20 คะแนน

เกณฑ์ประเมินผลการเรียน แบบอิงเกณฑ์

ช่วงคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

80-100

4.0

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

75-79

3.5

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

70-74

3.0

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

65-79

2.5

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้

60-64

2.0

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้

55-59

1.5

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน

50-54

0-49

1.0

0

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • ความมีวินัย 2.ความรับผิดชอบ 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความเสียสละ 5.ความรู้และทักษะวิชาชีพ

สื่อการเรียนการสอน

1. สื่อการสอน PowerPoint 2. สื่อเรียนออนไลน์ 3. เอกสารประกอบการเรียน 4. แบบฝึกหัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.