ชั้นประถมศึกษาปีที่6/9

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9  โรงเรียนอนุบาลระยอง