โครงการ
ผู้สอน

จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22154

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรรายวิชา

วิชา โครงการ รหัสวิชา 3104-8501

หน่วยกิต 4 เวลาเรียน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

1. จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการสร้างและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวน

การวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความริคิดเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างหรือพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ

2. เขียนโครงการสร้างและพัฒนางานตามหลักการ

3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ

4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดำเนินการโครงการตามหลักการ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ

6. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ

3. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขัวโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนองานโครงการ ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย

2. แบ่งกลุ่มทำโครงการ

3. เสนอโครงการ

4. ดําเนินงานโครงการ

5. สรุปรายงานผล

5. สื่อการสอน

1. ใบความรู้

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการ

6. หนังสือ-ตำรา-เอกสารประกอบการสอน

1.ใบความรู้

2.เอกสาร ทฤษฎีของแต่ละโครงงานที่นักศึกษานำเสนอ

7. เวลาเรียน

จำนวน 4(8) ชั่วโมง / สัปดาห์ (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง./ ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง) รวมเวลาเรียน 144 ชั่วโมง

8. การวัดผลและประเมินผล

ทฤษฎี + ปฎิบัติ100 %

- คุณธรรม + เวลาเรียน 20 %

- ชิ้นงาน 35 %

- เอกสาร 25 %

- รายงาน 20 %

รวม 100%

9. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

80 – 100 คะแนน เกรด 4 75 – 79 คะแนน เกรด 3.5

70 – 74 คะแนน เกรด 3 65 – 69 คะแนน เกรด 2.5

60 – 64 คะแนน เกรด 2 55 – 59 คะแนน เกรด 1.5

50 – 54 คะแนน เกรด 1 0 – 49 คะแนน เกรด 0

10. โครงการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน 18 สัปดาห์

สัปดาห์ที่

เนื้อหารายวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

1

ปฐมนิเทศ สร้างความคุ้นเคยและประเมินผล

8 ชั่วโมง ,จุดประสงค์การเรียนรู้วิชา โครงการ และจัดกลุ่ม

-

8

2

ศึกษาการวัดผล และการประเมินผล

-

8

3

ให้ไปศึกษา และหาโครงการมานำเสนอ

-

8

4

อนุมัติให้จัดทำโครงการ

-

8

5

ดำเนินงานตามโครงการที่อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนงาน

ที่นำเสนอ

-

8

6

การวางแผนโครงการ

-

8

7

การวิเคราะห์โครงการ

-

8

8

การแก้ปัญหาโครงการ

-

8

9

การนำเสนอโครงการ

-

8

10

ดำเนินการผลงานทางวิชาการ

-

8

11

การออกแบบโครงการ

-

8

12

การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพ

-

8

สัปดาห์ที่

เนื้อหารายวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

13

รายงานผลการปฏิบัติงาน

-

8

14

ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการที่ได้จัดทำ

-

8

15

นักศึกษาส่งโครงการเพื่อขอทดสอบและประเมินผล

-

8

16

ปรับปรุงแก้ไขโครงการ

-

8

17

ทดสอบและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

-

8

18

นำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

-

8

รวม

0

144

11. ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.