เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.1 การตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการวิจัยตลาด

สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 4 ชั่วโมง

1.แจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยเรียน ประผลการเก็บคะแนน และเงื่อนไขด้านพฤติกรรมการเรียนวิชานีั

2.เมื่อสิ้นภาคเรียน นักศึกษาจะต้องใด้รายงาน 1 ฉบับหัวข้อเรื่อง IMC

3. นักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาข้อมูล เพิ่มเติม

4. บรรยาย หัวข้อ การโฆษณา