เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มวิชาการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษณ สดากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิชาการวิจัยตลาด

สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 4 ชั่วโมง

1.แจ้งจุดประสงค์การเรียนในหน่วยเรียน ประผลการเก็บคะแนน และเงื่อนไขด้านพฤติกรรมการเรียนวิชานีั

2.เมื่อสิ้นภาคเรียน นักศึกษาจะต้องใด้งานวิจัยการตลาด 1 เล่น

3. นักศึกษาจะต้องค้นหางานวิจัยไว้ 1 เล่น ไว้เป็นอย่าง ในการเรียน

4. บรรยาย หัวข้อการวิจัยตลาด