เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยา 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิวัฒน์ ประสานพันธ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

1. เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

2. ใช้สำหรับรายวิชาชีววิทยา 5 รหัส ว33245 ภาคเรียนที่ 2/2559

3. จำนวนนักเรียนที่ต้องเข้าเรียน 109 คน