เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์โดยตรง ซึ่งได้แก่

1.ความหมาย ความสำคัญและประเภทซอฟต์แวร์

2.ระบบปฏิบัติการ

3.โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

4.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

5.ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน