เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนการสอนในเครือข่ายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความหมายและพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์

2. โปรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสาร

3. เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์