Knowledge_discovery

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่รวบรวมความรู้ทางด้านไอทีไว้เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้