มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร