homeเขียนแบบ
personperson_add
เขียนแบบ

ผู้สอน
person
นาย สุรสฤษดิ์ ศรีถาวร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เขียนแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2246

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาช่างในบ้าน รหัสวิชา ง332201มัธยมศึกษาปีที่3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)