ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี