เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐมิติ วิเคราะห์วิธีการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเทคนิคการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวแปรล่าช้า การประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว