เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สารชีวภาพในงานผลิตพืช (Biotic for Plant Production) 3502-2211

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความสำคัญและประโยชน์ของสารชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทำงานของสารชีวภาพ ปัจจัยที่มี ผลต่อการออกฤทธิ์ การผลิต การเตรียมและใช้สารชีวภาพ ข้อควรพิจารณาในการใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช