การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

พิทักษ์ อิ่มจีน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา