เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

supansa yoirak

โรงเรียนวัดอภยาราม

ชั้นเรียนนี้เป็นศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องน้ำ ฟ้าและดวงดาว

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

- ลมฟ้าอากาศและวัฏจักรน้ำ

- เรียนรู้เรื่องลม

- ปรากฏการณ์น่ารู้