เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ ฝึกฝน ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท32102 เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการอ่านออกเสียง การพูดในที่ชุมชน ระดับภาษาและราชาศัพท์ รวมถึงหลักการเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนเชิงวิชาการ ตลอดจนความรู้เรื่องประโยค พร้อมกับพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง การเขียนสะกดคำ การฟัง การดู และการพูดในที่ชุมชน ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม