เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียน ที่ศึกษาขอบเฃต ความหมาย ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ครัวเรือน โครงสร้างสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น