เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในสาขาฟิสิกส์เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาก่อนไปฝึกงานนอกสถานศึกษาตามตำแหน่งงาน ที่เหมาะสม กับสาขาวิชา