เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7360103 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ททบ.591-3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิติพงษ์ ทนน้ำ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมา ทฤษฎี และความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด