ชั้น ม.6 ห้อง 602 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.6 ห้อง 602