59-2 4965601 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59-2 4965601 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22644

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

.รายวิชา 4965605 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน Research Methodology in Community Health 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2559

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนการวิจัยสุขภาพชุมชน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.