เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chemistry for Environmental Science II (group 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4106103 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1

Pre-requisite : 4106103 Chemistry for Environmental Science 1

การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียส เคมีสิ่งแวดล้อม