เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย ClassStart

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อบรมเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.