เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-2 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (ภาคกศบป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์