เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-2 4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และไม่ใช้อุปกรณ์