เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตสาสตร์ พื้นฐาน ม.4 ( ค31102 )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ค31102 คณิตศาสตร์ 2

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก การนำกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น, ฟังก์ชันกำลังสอง,

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันขั้นบันได ไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการ

โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้โดยการปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ทำให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

รหัสตัวชี้วัด

ค 4.1 ม. 4/3

ค 4.2 ม. 4/4 , ม. 4/5

ค 6.1 ม. 4/1 , ม. 4/2 , ม. 4/3 , ม. 4/4 , ม. 4/5 , ม. 4/6

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด