homeง 20246 รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
personperson_add
ง 20246 รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 20246 รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2278

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

20243   โครงงานคอมพิวเตอร์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                            เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ศึกษาหลักการทำโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างชิ้นงานที่เหมาะสม

                โดยอธิบายกระบวนการทำโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานมานำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน

                เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 

ผลการเรียนรู้

  • บอกความหมายและคุณค่าของโครงงานได้
  • บอกองค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานได้
  • อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานได้
  • จำแนกประเภทของโครงงาน
  • บอกขั้นตอนการทำและการเขียนเค้าโครงของโครงงานได้
  • นำชุด  IPST-MicroBox ประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานได้
  • สืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ทำได้
  • นำเสนอผลงานได้

รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)