เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CET 4232 ระบบฐานข้อมูล(Database Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ แบบจำลองข้อมูล อีอาร์ไดอะแกรม การนอร์มัลไลเซซัน เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล

Information system development; general characteristics of information systems; data modeling; entity relationship diagram; normalization; data storage techniques; data manipulation and data searching; file management; information retrieval techniques; principles of database systems and database management; database modeling; hierarchical model; network model; relational model and object-oriented model; application of database systems