เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ภากรณ์ ขอพลอยกลาง

โรงเรียนบ้านดอนผวา

รู้ เข้าใจ ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เข้าใจ รู้คุณค่า เห็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม