เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 23102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชรี แก้วเที่ยง

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

บทที่ 1 อสมการ

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 สถิติ

บทที่ 4 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์