เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศรัญญา เวชไชโย

โรงเรียนนารานุบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม