ผู้สอน
ศรัญญา เวชไชโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22845

สถานศึกษา

โรงเรียนนารานุบาล


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม