ผู้สอน
อัมพร วงศ์ชวชัชวาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รักษ์ภาษา ห้องเรียนที่2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22864

สถานศึกษา

โรงเรียนนารายณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำที่ประกอบด้วยคำพื้นฐาน ๖๐๐ คำ อ่านจับใจความ เล่าเรื่องย่อ

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านบอกความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่สำคัญ บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคำ และเขียนข้อความสั้นๆเป็นประโยคง่ายๆด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ ตอบคำถามและเล่าเรื่องพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

หรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดูและการพูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจเห็นคุณค่าของการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านการเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน