เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010 (2/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010 (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
2. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่อพวง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. เพื่อให้มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทํางานของคอมพิวเตอร์ ั และระบบปฏิบัติการ
2. ติดตั้ง ใช้คําสังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
3. ใช้อุปกรณ์ต่อพวง และบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อกำหนด

คําอธิบายรายวิชา
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่ และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การตรวจและกาจัดไวรัส การสํารองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์