เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการความรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาพรวมของการจัดการความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้ ความหมายและรูปแบบของการจัดการความรู้ แหล่งความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลยุทธ์ในการวางแผนและนำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้