เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

855-311 Pulp and Paper Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเส้นใย เยื่อและกระดาษ