เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

850-313 Food Processing 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการแปรรูปโดยใช้ความร้อน