ปฐมภูมิภาคปฏิบัติ

คำอธิบายชั้นเรียน

ประสบการณ์การพัฒนาระบบปฐมภูมิของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์